Publikace, články a rozhovory …

Publikační činnost

Monografie

GERLICHOVÁ, M.: Muzikoterapie v praxi, 2., přepracované a doplněné vydání, Praha: Grada 2020, 168 s., ISBN 978-80-271-1791-8.
GERLICHOVÁ, M.. Hudba léčí, Praha 2017, 56 s., ISBN 978-80-270-2843-6
GERLICHOVÁ, M.: Muzikoterapie v praxi, Praha: Grada 2014, 136 s., ISBN 978­80-247-4581-7.

Části a stati v monografiích

GERLICHOVÁ, M.: Muzikoterapie v prevenci a léčbě psychosomatických onemocnění. In: KRAHULCOVÁ, K., FRIEDLOVÁ M.: Expresivní terapie pro pomáhající profese, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, ISBN 978-80-244-4605-9.
GERLICHOVÁ, M.: Rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. In: MÜLLER, O. et al.: Terapie ve speciální pedagogice, Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4172-7.
GERLICHOVÁ, M: Muzikoterapie v rehabilitaci, In: VOTAVA, J. et al.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením, Praha: Karolinum 2005, ISBN 80-2460­708-5.

Příspěvky ve sbornících

GERLICHOVÁ, M: The Effects of Music Therapy in Neurorehabilitation with Per­sons after Brain Injury, Proceedings of the 14th WFMT World Congress of Music Therapy, July 7-12, 2014 in Vienna/Krems.

Články v seriálových publikacích

GERLICHOVÁ, M., KANTOR, J.: Efektivita muzikoterapie v rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku: observačně-deskriptivní studie. [Effectivness of music therapy in rehabilitation of patients with acquired brain injury: observational-descriptive study]. Rehabilitácia, 2020, ISSN 0375–0922.
GERLICHOVÁ, M.: Muzikoterapie. Praxe a výzkum, Acupunctura Bohemo Slovaca, bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS,(2) 2020
GERLICHOVÁ, M. (2016). Music therapy in family couples when one partner is with acquired brain injury. Nordic Journal of Music Therapy. 25(1), 130-130.
KRÁLOVÁ, E. & GERLICHOVÁ, M. (2014). Návrh hudobno-terapeutického programu pre deti s mozgovou obrnou. Zdravotnícke listy, 2(1), nečíslováno.
GERLICHOVÁ, M.: Zpráva z třetí mezinárodní muzikoterapeutické konference, Spe­ciální pedagogika 2012, Roč. 22, č. 2, 154-159, ISSN 1211-2720
GERLICHOVÁ, M.: Studenti se speciálními potřebami na 1. LF UK – realita a budoucnost, Sborník příspěvků z double mezinárodních konferencí „Vysokoškolské studium bez bariér“ a „Handicap“, TU Liberec, 2011, 201, s. 16-18.
GERLICHOVÁ, M: Music Therapy and Improvisation with Persons after Traumatic Brain Injury in their Neurorehabilitation at Day Care Centre, SoundEffects annual newsletter, 6/fall 2011, s. 19-23.
GERLICHOVÁ, M: Muzikoterapeutická metoda IKAPUS, Arteterapie 9, 2009, s. 32-38, ISSN 1214-4460.
GERLICHOVÁ, M: Muzikoterapie v rehabilitaci pacientů po poranění mozku, Arteterapie 5, 2006, s. 36-40, ISSN 1214-4460.
GERLICHOVÁ, M: „Působení muzikoterapie na pacienty po poranění mozku“ in. Votava, J. „Plasticita mozku“, grantová zpráva, Praha, 2004
GERLICHOVÁ, M: „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“, absolventská práce „Musica Humana“ Praha 2004
GERLICHOVÁ, M: „Muzikoterapie v rehabilitaci“ in: Votava J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením, Praha, Karolinum 2003

Média

M. Gerlichová: „Muzikoterapie“ in vyslání Česká televize ČT1, pořad Sama doma, 12:30 15. 4. 2008, záznam pořadu
M. Gerlichová: „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po CMP“ grant MZČR, radio Classic FM, 28.11.2008
M. Gerlichová: „Muzikoterapie“ in vysílání Rádio Česko – Studio Česko (ČRo – 6), (pořad Galileo , 5.12.2007, záznam rozhovoru)
M. Gerlichová: „Speciální pedagogika při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“, Grant MZČR, radio Classic FM, ČR 10/2007
M. Gerlichová: „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“ in vysílání Česká Televize ČT2, pořad Klíč, 18:00 16.10.2007, záznam pořadu

Záznamy z některých rozhovorů a akcí

Rozhovor k Evropskému dni muzikoterapie v pořaduTémata podle Martiny Maškové, Rádio Česko, 14. listopadu 2019 (od cca 31. minuty)
Článek Hudba jako lék v časopise Týdeník Květy z 30. 5. 2019
Článek „Tóny, které léčí“ v časopise Rodina DNES (příloha MF Dnes) č. 20 z 26. května 2017
Pořad Českého rozhlasu „Dobrá vůle Plus“ – Jakub Šiska – záznam rozhovoru Jakuba Šišky s Markétou Gerlichovou 31. 5. 2013
„Hodinka“ muzikoterapie Rozhovor s redaktorkou Zdeňkou Mlýnkovou, uveřejněn v časopise „Sestra“, 6.3.2013, – reprodukován také zde
„Proč některé zvuky z běžného života vnímáme jako příjemné, a jiné ne? Jak se to pozná v mozku?“rozhovor s redaktorkou Martinou Maškovou na stanici Rádio Česko 6. 11. 2012
„Zpěv jako cesta k obnoveni schopnosti komunikace“přednáška na Konferenci Hlasohled 20. 11. 2011
„Úvod do aktivní a receptivní muzikoterapie“seminář Městské knihovny v Praze 12. 11. 2011
„Všichni jsou zváni, ale nikdo není nucen“ záznam rozhovoru Matěje Lipského s Markétou Gerlichovou (www.muzikoterapie.cz (17. 2. 2011))
„Muzikoterapie: Jak dokáže hudba léčit“ záznam pořadu Dubový High (vysílání Českého rozhlasu – Radio Wave (20:00 15.12.2010)
„HLAS, TĚLO A MUZIKOTERAPIE“ program semináře Hlasohled (web Hlasohled, 11. 09. 2010)
„Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“ záznam pořadu Klíč (vysílání Česká Televize ČT, 218:00 16.10.2007)
„Muzikoterapie“vysílání Rádio Česko – Studio Česko (ČRo – 6), (pořad Galileo , 5.12.2007)

Comments are closed.